FÅRVANG VANDVÆRK

Interessentskabet Fårvang Vandværk blev stiftet 12 maj 1906.

2015 omlagt til A.M.B.A

 

Fårvang er bygget op fra tidspunktet det blev kendt at der kom en jernbane fra Silkeborg til Langå, da begyndte folk at få interesse for stedet, og uden vand intet liv, derfor var der nogle af de omkring boende, som kunne se at et fælles vandværk måtte være både det bedste og det billigste i længden.

Der blev gravet 1 brønd med håndkraft og derefter muret op indvendig med teglsten for at den ikke skulde skride sammen, brønden var ca. 25 m. dyb så det var et stort arbejde dengang. En vindmølle blev rejst lige over brønden til at pumpe vandet op i en rund vandbeholder, som blev bygget lige ved siden af og til dækket med jord for at den ikke skulde fryse i stykker om vinteren, senere blev den også beplantet med hybenroser. Det var byens vandtårn (vartegn) og kunne ses langt omkring, for da var der åben mark og ingen bygninger i nærheden.

Der blev g ravet rørledninger ned, hovedledningen et godt solidt støbejern fra Vandværket lige over mod Kroen og Stationen og videre hen til Storgade, hvor den fortsatte ned til Mejeriet, som dog ikke blev tilsluttet fordi det havde sin egen brønd.

Jernbanegade og Storgade var de veje hvor byen ville vokse op og det var det helt til 1950 først derefter begyndte der at komme flere gader til.

Vandværket lå ved siden af den nuværende bygning, helt inde i hjørnet ved Ældrecentret kun 2 m fra cafeterievinduerne, så der var ikke meget udsigt derinde fra.

Da Vandværket lå på Meldgårdens jord, det højeste sted i området, blev der lagt en vandledning til den og et par andre ejendomme i GL. Fårvang, og bare der var vand nok i beholderen kunne det give et naturligt tryk ud til alle forbrugerne.

På et tidspunkt da der var kommet El til byen, blev man også træt af at være afhængig af vinden. Der blev monteret en EL pumpe til oppumpning og der blev også opstillet et stempel pumpe samt en hydrofor, så man altid kunne have et bedre tryk på vandet ud til forbrugerne. Det vides ikke hvornår vindmøllen er fjernet, men det menes at den blev stående til ca. 1947. Vandafgiften i 1950 var 13,25 kvartal for et almindeligt parcelhus, før den tid kendes taksten ikke.

Året 1955 hvor Vandværket fyldte 49 år blev et år der viste at der står kvinder bag alt, husmødrene var efterhånden blevet trætte af det okkerfarvede tøj. Det blev på generalforsamlingen vedtaget at opføre et nyt pumpehus med rensningsanlæg, 2 nye hydrofor med dertil hørende tryk pumper og 1 boring (40 m dyb). Murermester Fr. Nedergård fik overdraget byggeriet efter billigste tilbud på 9285,00 kr.

Carl Christensen var nyvalgt til bestyrelsen og blev formand, sammen med den øvrige bestyrelse fik han nok at se til de næste par år.

Der blev lavet en extra boring (40 m dyb) i det nord /vestlige hjørne af grunden.

Ledningsnettet blev udvidet med en ny hovedledning (eternit) fra Vandværket og tværs over marken i den kommende Lærkevej til Storgade 28, hvor den blev forbundet med den gamle støbejernsledning ca. der hvor Bagerens beboelse ligger i dag, for den gamle hovedledning lå bag husene på den nordlige side af Stor gade og vest siden af Jernbanegade.

Der blev også Lagt en hovedledning (eternit) i den kommende Markedsgade fra Lærkevej til Nylandsvej.

 

 

 • År 1962 blev begyndelsen udvidelsen af forsyningsområdet, der blev lagt en stor forsynings ledning i Nylandsvej fra Markedsgade og ud til den kommende Skole.

 

 • År 1966 købes vandværksgrunden af Poul Laursen efter 60 ar uden ejerforhold (skøde).

 

 • År 1969 generalforsamlingen vedtog at udvide filter anlægget, bestyrelsen kontaktede Silhorko og fik et tilbud, men der var dårlig plads til udvidelse af bygningen, da det hele i forvejen lå meget tæt ved Ældrecentret. Bestyrelsen fik en ny ide at bygge et helt nyt Vandværk ved siden af, og derefter fjerne det gamle. Silhorko lavede en tegning af bygning med risletårn, filtre og rentvandsbeholder under hele bygningen, tegningen blev givet videre til tre lokale murermestre.

 

 • År 1970 generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at bygge nyt Vandværk. Sv. Å. Nedergård fik overdraget byggeriet for et tilbud på 87000 k r.+ moms. Silhorkos tilbud lød på 47000 kr. + moms, byggeriet blev påbegyndt og stod færdig til jul.

 

 • År 1971 blev det gamle Vandværk fjernet og brønden der ikke havde været brugt i flere år blev fyldt op. Udskiftning af de gamle hovedledninger blev påbegyndt og nedlægning af nye hovedledninger til udvidelse af byen fortsatte.

 

 • År 1972 Vandværket overtager driften af gadebelysningen fra borgerforeningen og stod for det til MEF selv overtog det i 1974.

 

 • År 1974 Gl. Fårvang Vandværk nedlægges og alle 8 forbrugere tilsluttes som interessenter.

 

 • År 1975 Meldgårdsparken’s udstykning begynder, Thorsøvej 21 9 Hedeager vej 7 og Nørskovsrnindevej 10,14,16 og 11 tilsluttes.

 

 • År 1976 Skorupgårdsvej og Thorsøvej 20 tilsluttes.

 

 1. År 1977 laves en ny boring imellem de 2 andre så der nu er Lanstigvej 12 og Erhvervsparken 107 tilsluttes.

 

 1. År 1978 Nørskovsmindevej 36 og Fårvang Hallen tilsluttes.

 

 • År 1979 Nødstrømsanlæg der kan drives med traktor installeres.

 

 • År 1981 Vandværket udvides med en tilbygning, som giver plads til 2 trykfiltre, det ene opstilles med det samme. Der lægges en250 mm hovedledning fra Vandværket til Lanstigvej i vestsiden af Lærkevej.

 

 • År 1982 Affugtningsanlæg installeres for at sikre bygning og installation en længere levetid

 

 • År 1983 Hedevejs Vandværk nedlægges og alle 6 forbrugere tilsluttes som interessenter. Hedevej 7 tilsluttes.

 

 • År 1984 Meldgårdsparken 72 A.B.C og Erhvervsparken 103 tilsluttes.

 

 • År 1985 Sølvs tens vej 20 og 21 9 Lærkevej 2 A. B. Meldgårdsparken 12 stk. syd, (Kommunen). Erhvervsparken 55 tilsluttes.

 

 • År 1986 Sølvstensvej 23, Hedevej 44, Trehøjevej 14, Jernbanegade 17, Lanstigvej 1 tilsluttes. Horn Vandværk lægger en ledning (110 mm) til Lærkevej og tilsluttes som køber af vand, men er ikke optaget som interessenter og sørger selv for driften af deres Vandværk.

 

 • År 1987 Tværgade 3 tilsluttes.

 

 • År 1988 Der lægges hovedledning (160 mm) fra Lærkevej til Flygtninge Landsby i forlængelse af Lanstigvej nordlige side 168 m derefter videre med (110 mm) tværs over markerne til Århusvej 10, hvor det lille fælles Vandværk med 5 forbrugere ligger, det nedlægges og alle 5 forbrugerne blev tilsluttet som interessenter. Skovladen og Nårup nedlægger deres gamle vandværker og bliver tilsluttet med en ledning (75 mm) til Århusvej 10  . Der bliver lavet en ny boring bag Ældreboligerne, med to rørledninger ind til vandværket, så når engang der bliver behov for en boring mere. behøver man ikke at grave igennem haverne. Den nye boring tilsluttes et nyt tryk filter, som der er god plads til i den sidste tilbygning. Erhvervsparken 89—91, Lærkevej 25 til 33 tilsluttes.

 

 • År 1989 bygges et redskabsrum til østenden af vandværksbygningen. Der blev lagt en hovedledning (160 mm) i nordsiden af Lanstigvej fra Lærkevej til ud for den yderste gade i Erhvervsparken, hvor der blev lagt en (110 mm) tværs over marken og ringforbundet med denne. Meldgårdsparken 27 til 49 tilsluttes, (Kommunen).

 

 • År 1990 Tvilum Møbelfabrik udvider med stor tilbygning.

 

 • År 1993 vedtages at alle forbrugere skal have vandmålere. Monteringen blev påbegyndt sidst på sommeren, men da der var meget gravearbejde indstillede man arbejdet om vinteren.

 

 • År 1994 lige efter påske fortsætter montering af vandmålere og varer hele sommeren, monteringen af vandmålerne er færdig 1 okt. 1994, og herefter bliver afregning efter forbrug. Etableringsudgift efter tilskud fra staten 393000,00 kr. 1 oktober 1994 blev Flygtningelandsbyen tilsluttet som køber (ikke interessent).

 

 • År 1996 april —maj udskiftes den gamle eternitledning i Markedsgade til (90 mm) p v c ledning. Der er nu PVC rør i hele forsyningsområdet. I december forlænges hovedledning i Erhvervsparken med 200 m til 5 nye haller ved Tvilum Møbelfabrik og 1 brandstation. I november bliver udpumpningsanlægget fornyet med 6 mindre frekvens styrede pumper og nye galvaniserede rør ud af bygningen til PVC-hovedledningerne. De gamle pumper og hydrofor fjernes. Karl Thygesen, Grauballe, pumper + rørarbejde pris 34000,00. kr. Fårvang EL (Poul Madsen), ny styre tavle Aqua 2000 pris inkl. montering. 66043,00 k r.

 

 • År 1998 marts—april GI. Fårvang tilkobles 160 mm ved Lanstigvej kryds med (110 mm) pvc ledning. juni tilsluttes Silkeborg Boligforening med 8 boliger Markedsgade og 15 boliger Lærkevej syd. Nylands Alle tilsluttes med 15 grunde, kommunen betale r tilslutningsbidrag for. Nørskovvej 41 og Erhvervsparken 19—21 tilsluttes.

 

 • År 1999 Erhvervsparken forlænges fra Tvilum til Gangsø vest med (90 mm) pvc ledning. Kommunen betaler tilslutningsbidrag for hele arealet nord for vejen ud til Viborgvej. Elkær-Nørskov bliver forsynet med hovedledning (160 mm)’ langs Lanstigvej til nr. 21, derfra langs venstre vejside til Nørskovvej (110 mm), langs Nørskovvej til El kær (90 mm). Der tilsluttes Elkær (8-13-15) Nørskovvej (12-18-30-32), Sølvstensvej (25), Sørkelvej (27-35-45), Trehøjevej 21 og Skovhuset Hedevej 1.

 

 • År 2000 Vandværket renoveres til automatisk skylning af filtre, rustfri stålrør og nye ventiler udføres af Silhorko 48377,00 kr. El automatich udføres af Fårvang El (Poul Madsen). 147765,00 k r. Nyt tagpap udføres af Phønix fast pris 24500,00 kr. Lanstigvej 31 36 og Erhvervsparken 9 tilsluttes.

 

 • År 2001 Visti Kristensen, Erhvervsparken 65, køber jord vest for vejen og bygger lagerhal ud over vejen og vandledning (110 mm). Kommunen sænker vandledningen ca. 1 m. og der bliver lagt nye sammensvejsede PEM-rør under bygningen.

 

 • År 2002 Vandværket får telefon 86871389 med tilsluttet alarm ved fejl på pumper. Vandmålere, (423) der er 8 år udskiftes til klasse C Scan Valve målere. Markedsgade 2 B og Trehøjevej 23 og 27 tilsluttes.

 

 • År 2003 Efter 25.12.2003 vil kvalitetskravet være overskredet i henhold til (Bekendtgørelse om vandkvalitet). Silhorko foreslår dobbelt filtrering, som kan laves ved en om kobling af de nuværende filtre, arbejdet udføres. Flygtningecenteret afvikles og vandtilslutningen afbrydes i dec. Erhvervsparken 23 og Lanstigvej 9 tilsluttes.

 

 • År 2004 Jernbanegade 1 tilsluttet 2 ejerlejligheder, der er nu 3 lejligheder A.B.C. Skovvænget første etape 14 grunde tilsluttet (63 mm), som er tilkoblet Skovhusledningen. 8 Ældreboliger lærkevej 35 tilsluttet, dermed har Vandværket mistet mulighed for at lave en boring mere på arealet, hvor vi har 1 boring som bliver bevaret. Kommunen har som erstatning tinglyst vandværket rettighed til boringer på et areal 20*40 m, ved det sydvestlige hjørne af flygtningecenteret. Kommunen betaler omkostningerne af rørlægning + El hvis der engang bliver brug for boringer der. Bøgevej 2 tilsluttet. Lanstigvej 39 tilsluttet (90mm) som ligger i vestsiden af vejen fra Lanstigvej 36. Boring 1 bliver med helt ny dykpumpe og pumperør. Boring 2 er renoveret med ombytningspumpe og nederste rørlænge. Boring 3 og 4 er renoveret med nederste rørlængde. Poul Christiansen Brøndborer Højslev har udført arbejdet for 76406,10 kr. Fårvang El (Poul Madsen) om-forandring af skylle program.

 

 • År 2005 Storgade 54 (Mejeriet) under ombygning til lejligheder, de første 4 er tilsluttet. Storgade 41 (Købmandsbutik) Ombygget til 3 lejligheder. Udskiftning af en del stophaner+ mindre reparationer i forbindelse (samarbejde) med Kommunens kloakering i Storegade og Lærkevej.

 

 • År2006 Værket har 100-års fødselsdag men der er enighed i bestyrelsen om at der ikke skal holdes noget. Skovvænget etape 2 (12 grunde) tilsluttes med (Ø 110) ledning, som vil være hovedledning for hele Skovvænget. Tilslutningsbidraget er betalt af Kommunen. Storegade 54 (Mejeriet) er tilsluttet med 5 lejligheder, ombygning er færdig og der er nu 9 lejligheder i bygningen. Lanstigvej 35 tilsluttet. Rep/vedligeholdelse på værket. J H Dyk: rensning og eftersyn af rent vands tank 24000,00 kr. Holst: tømning af trykfiltre og rensning åbne filtre + Risletårn 8800,00 kr. Silhorko: nyt filter materiale 32400,00 kr.

 

 • År 2011 Der bliver bygget en ny vandtank ved siden af det eksisterende anlæg, ligeledes bliver der etableret individuel regulering af grundvands pumperne.

 

 • År 2014 Der blev besluttet at montere nye målere i hele området som kan fjern-aflæses, det er optimal 21 til private og 31 til erhverv. 

 

 • År 2015 Det var året hvor det blev vedtaget at vi skulle overgå fra I/S til a.m.b.a.(ansvar med begrænset ansvar) derfor fik vi også revideret vores vedtægter.

 

 • År 2018 Vand tankene bliver besigtiget af dykkere som filmer alt relevant, materialet har værket liggende til dokumentation.

 

 • År 2019 Kommunen har udarbejdet en tilsyns rapport som anbefalede at der bliver lavet 2 strengs system, samt en ny boring uden for byen idet dem vi har står så tæt at de vurderes pumpe fra samme reservoirer. Der kom nye interessenter på Nylandsvej (den gamle børnehave) 4 stk. og ved Hedevej udstykningen som Birch står for i alt her 13 stk.

 

 • År 2020 Fårvang Vandværk vælger at følge kommunens anbefaling og får lavet 2 strengs system, Silhorko udfører opgaven. Der ud over bliver der ført 2 strenge med Ø 120 mm ud til Gjern Østermark Vandværk med henblik på at få lavet en ny boring således vi har en nødforsyning klar som Silkeborg Kommune foreskriver at de gerne ser vi får lavet… Der er kommet to nye interessenter en i Erhvervsparken 111. og Landstigsvej 20. Gjern Østermark Vandværk fusionerer med Fårvang Vandværk alle 9 medlemmer kommer med over. Med virkning fra den 01.01.2021 fusionerede Teglgårdsparken vandværk med 372 interessenter, dette fordi deres 3 boringer havde fået konstateret pesticider over grænseværdien. Der blev etableret en ny (90 mm.) ledning ned til deres vandværk hvor den i dag er tilsluttet deres ledningsnet uden at bruge noget af det eksisterende på værket. Grundet den store fald ned til Teglgårdsparken/Pramdragerparken er der 8,6 bars tryk ved deres vandvæk og vi kan derfor holde vand på ledningsnettet der nede, uden at skal bruge penge på strøm.

 

 • År 2021 Der er kommet 4 nye interessenter, der ud over har Skorup vandværk med 45 interessenter valgt at lade sig fusionere med os fra den 01.07.2021 i den forbindelse er der kommet ny ledning (120 mm.) ud til Skorup by via naturstien og koblet til i Fårvang ved stations området. Horn vandværk med 50 interessenter som i forvejen køber vand af os har valgt at lade sig fusioner med virkning fra den 01.01.2022. Der er anlagt en ny hoved ledning ud til Trodybvej (90 mm.), denne starter fra hjørnet af Tvilum A/S og under Viborgvej. Dette for at vi kan forsyne hele den nordlige del af vores forsyningsområde.

 

 • År 2022 Året blev præget af at GMB kom til byen med nyt stort produktions anlæg samt dertil hørende kontor faciliteter i alt vil de komme op på ca. 50000 km2 inden foråret 2024. Det gav nogle udfordringer idet varmeværket skulle have varmeledninger ført igennem byen og lagt ind til alle dem der gerne vil være med, på strækningen krydsede den vores ledninger mere end 20 gange og det gav 10 stop grundet vandbrud. Horn Vandværk blev fuldgyldigt interessenter vie en fusion den 01.01.2022. Med 50 husstande.  Der blev udstykket 12 nye byggegrunde af kommunen ved Hedevej som har fået navnet Hedetoften. der ud over er Århusvej 27 kommet på samt tre parceller ved Nylandsvej 55,53 og 57.

 

 • 2023 Året blev præget af flere nye målere i Erhversparken ved GMB 4 stk. i alt. Der bliver besluttet at lave 2 nye boringer ude ved Gjern Østermark vandværks gamle hus, den ene bliver boret og gjort klar i løbet af sommeren 2023 og den næste skal bores i foråret 2024. På værket sker der også ændringer, for at komme i mål med en 2 strengs vandværk som anbefalet at Silkeborg Kommune.

 

 • Her efter er vi oppe på 1010 interessenter, men vi er 1210 husstande som betaler fast bidrag. Der forventes af blive solgt 110000 m3 vand fra Fårvang vandværk

 

 

 • Poster fra 1948 til 2020/

 

 

Formand Kasserer Motorpasser Opkræver

 

 

Kr. Frederiksen                                  Jensen Larsen                             Smed Rasmussen                           Karl Larson

1948-1949                                         1948-1950                                   1948  1949                                       1948- 1954

 

Sigvard Bilde                                    Frits Jensen                                  Karl Larson                                     Martin Madsen

1949-1955                                        1950-1954                                    1949-1960                                      1954-1959

 

Carl Christensen                              K. Vangsgård                                 Aksel Bach                                      Aksel Bach

1955-1964                                       1954-1958                                     1960  1964                                      1959-1966

 

Aksel Biel                                        Frits Holbæk                                  Karl Larson                                     Henry Hölmgård

1964-1967                                      1958-1967                                     1964-1969                                       1966-1972

 

Karl Larson                                     Vagn Bilde                                     H. P. Hansen                                   Erna Hansen

1967-1969                                      1967-1968                                     1969-2014                                      1972-1980

 

Erik Kjær                                       Henry Duelund                              Overgår til                                       Overgår til

1969-1997                                    1968-1978                                     Tilsynsførende                                kasser jobbet

 

Jørn Sørensen                              H. P. Hansen                               Jan Henriksen

1997-2000                                    1978-2014                                    2014-2016

 

Niels Kristensen                          Mette Henriksen                            Hammel Vandværk

2000-2017                                  2014-2016                                     2016-

 

Per G. Pedersen                        Kaj Louring

2017-2018                                 2017-2018

 

Jonas R. Nielsen                     Overgår til

2018-2019                               revisions firma:

 

Kim Winther                            Dansk Revision

2019-                                       2018-